شانتون سر شونه چین دار 122توجه داشته باشید امکان 1 سانتی متر اختلاف وجود دارد.

شانتون سر شونه چین دار