اسکاچی پشت بلندتوجه داشته باشید که امکان 1 سانتی متر اختلاف وجود دارد.

مانتو اسکاچی پشت بلند