شانتون گل رزتوجه داشته باشید امکان 1 سانتی متر اختلاف وجود دارد.

مانتو شانتون گل رز