181 پانداتوجه داشته باشید امکان 1 سانتی متر اختلاف وجود دارد.
اندازه ها با کاپشن مقایسه شود.

Table caption

پالتو پاندا