184 گندمتوجه داشته باشید امکان 1 سانتی متر اختلاف وجود دارد.
اندازه ها با کاپشن مقایسه شود.

کاپشن گندم